Hội nhập-cơ hội cho lao động Việt Nam
Hội nhập-cơ hội cho lao động Việt Nam

Mỗi năm, nước ta tiến hành tuyển chọn và đưa hàng chục ngàn người lao động sang nhật bản làm việc. Việc này đã giải quyết rất nhiều việc làm cho...